Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πολιτική ποιότητας

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και  σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ώστε να αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτύχει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος καθώς και την περιβαλλοντική διαχείριση.

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ